021 - 71723

MRCP

 

در این روش هیچ وسیله ای وارد بدن نشده و از هیچ ماده حاجبی به صورت تزریقی استفاده نمیشود با این روش میتوان کیسه صفراو مجرای صفراوی و مجرای لوزالمعده را به بهترین وجه ممکن مورد بررسی قرار داد.این روش خصوصا در بررسی ضایعات نسجی از جمله تومور ها و سنگها در اعضا و علت انسداد صفراوی در اعضای مورد نظر کاربرد دارد.

امادگی های پیش از mrcp

امادگی های عمومی واختصاصی

نتایج تمام تصویربرداری های قبلی مانند سونوگرافی سی تی اسکن ونی زنتایج ازمایش های عملکرد کبد را به متخصص رادیولوژی نشان دهید.

طی 12-24 ساعت پیش از انجام تصویر برداری به روش mrcpغذای چرب مثل کره تخم مرغ شیرینی و ... نخورید تا کیسه صفرا منقبض نشده وخالی شود.

از 4-6 ساعت قبل از انجام mrcpکاملا ناشتا بوده و از خوردن مایعات اجتناب نمایید.

 

 نمونه تصاویر