021 - 71723

MRU

 

تصویربرداری از سیستم ادراری به دو صورت بدون تزریق mru یا تصویر برداری ساده وبا تزریق گادولونیوم از دستگاه emru انجام میشود. mri درسیستم ادراری جهت بررسی عملکرد کلیه هاو چگونگی ترشح ادرارو همچنین وجود تومور ها و انسداد های ناشی از سنگ و انتشار ان ها به قسمت های مجاور از طریق مشاهده کلیه ها حالب مثانه به کار میرود.

امادگی های پیش از mri سیتم ادراری

امادگی های عمومی اختصاصی

نتایج از ازمایش های خون ادرار را همراه خود بیاورید

تمام تصویربرداری قبلی از قبیل عکس سادهو یا عکسهای رنگی وجاری ادرار سونوگرافی سی تی اسکن یا اسکن رادیو ایزوتوپ را همراه داشته باشید.

از 6 ساعت قبل ناشتا باشید.

بیمار گرامی

برای mru داروی ادرار اور و برای انجام emru ماده حاجب مناسب به شما تزریق خواهد شد.لذا به نکات مربوط به تزریق ماده رنگی که در قسمت های قبل امده است دقت کنید.

 

 نمونه تصاویر