021 - 71723

MRA سرخرگ ها و سیاهرگ ها

 

Mri در انژیوگرافی سرخرگ ها تحت عنوان mra و در سیاهرگ ها به صورت mrv شناخته میشود این موضوع خصوصا در وضعیت انسداد و گرفتگی رگه های مختلف گردنمورد استفاده قرار میگیرد.

در روش های مرسوم به روش پرفیوژن میتوان وضع خونرسانی عضو را نیز کنترل نمود. امادگی های پیش از انجام mra, mrv امادگی های عمومی امادگی های اختصاصی نتایج داپلرعروقی و عکس های قبلی خود را همراه داشته باشید

امکان دارد که از کنتراست تزریقی استفاده شود. لذا حتما از 4ساعت قبل ناشتا بوده سابقه حساسیت دارویی غذاییو فصلی را به پزشک اطلاع دهید.

بیمار گرامی. امروزه تصاویر mri به سرعت بازسازی یمشود ولی بهتر است متخصصین و کارشناسان در مواقع غیر اورژانس 24-48 ساعت زمان داشته باشند تا بتواند با دقت و بدون عجله تصاویر را به بهترین وجه ممکن تفسیر نماید.

 

 نمونه تصاویر