021 - 71723

MRS (MR اسپکتروسکوپی)

 

این روش بر اساس آشکار سازی متابولیت های مختلف در ضایعات پاتولوژیک در مناطق مختلفی از بدن مانند : مغز ، پروستات و پستانها بکار می رود . با توجه به این نکته که در پاتولوژی های مختلف ، مقادیر و نسبت متابولیت ها تغییر می کند با اندازه گیری آن می توان نوع ضایعه و درجه پیشرفت آن را تعیین نمود . پیش از این ، بدست آوردن چنین اطلاعاتی تنها از طریق بیوپسی از ضایعه که عملی دشوار و وقت گیر و در برخی موارد خطرناک است ، امکانپذیر بود که در حال حاضر تنها در چند دقیقه و بصورت کاملا غیر تهاجمی و بی ضرر انجام می گیرد.