021 - 71723

DTI (Tractography)

 

فن آوری Diffusion tensor imaging ( DTI ) نوع منحصر به فردی از تصویر برداری است که به کمک کویل 8 کانالهNeurovascularاز آن ،مسیر قرار گرفتن رشته های عصبی با کاربرد رنگهای مختلف در تصویر نشان داده میشود . با استفاده از این روش در صورت وجود تومور یا توده ای در مغز ، مکان تومور و رشته های عصبی معین شده و جراح با استفاده از آن میتواند عمل جراحی را بنحوی برنامه ریزی کند که کمترین آسیب به رشته های عصبی وارد شود . همچنین چنانچه پس از عمل جراحی ، بیمار دچار ضایعات جانبی گردد با این روش مقدار و محل آسیب وارده به سلولهای عصبی مشخص میگردد.

 

 نمونه تصاویر