021 - 71723

MRI Abdomen and Pelvis

 

Mri هنوز هم در بررسی احشاء شکمی توخالی از قبیل معده و روده ها با محدودیت هایی مواجه زیرا تاکنون کنتراست مناسبی که به صورت خوراکی قابل استفاده باشد در دسترس نیست.ولی اطلاعات بافت شناسی که mri از سایر اعضای داخل شکمی در اختیار میگذارد از اطلاعاتی که از سیتی بدست میاید دقیق تر است.به طورکلی در بررسیهای معمول mriدر شکمو لگن با عکس های بدون تزریق کنتراست همراه خواهد بود.زیرا mri رنگی با تزریق بدون مقایسه با تصاویر بدون تزریق بخشی از اطلاعات را پوشانده و تفسیر تصاویر مشکل میسازد.

امادگی های پیش از انجام mri شکم لگن

امادگی های عمومی اختصاصی

ناشتایی کامل از 6ساعت قبلو عدم مصرف غذاهای سنگین چرب از 24-48 ساعت قبل توصیه میشود.

24 ساعت پیش از انجام mriشکم مصرف قرص اهن قطع شود.زیارا وجود اهن در معده روده سبب افت کیفیت تصاویر میشود.

در برخی از مراکز در زمان بررسی با mriخوردن مواد ابکی مانند اب یا مواد روغنی مانند روغن زیتون را جهت نمایش روده ها به بیمار پیشنهاد مینمایند.

 

 نمونه تصاویر