021 - 71723

بیماری مانیا        تاریخ آپلود : 1395/07/30

بیماری دوقطبی نام گویاتری برای این بیماری است و ماهیت اختلال را بهتر مشخص می کند.

ادامه مطلب...

بیماری لیکن پلان        تاریخ آپلود : 1395/07/15

 لیكن پلان یك بثور پوستی مزمن كه مسری یا سرطانی نیست .

ادامه مطلب...

بیماری لایم             تاریخ آپلود : 1395/06/31

یک بیماری ناشایع است که برگرفته از یک اختلال التهابی می باشد.

ادامه مطلب...

اپیدرمولیز بولوسا             تاریخ آپلود : 1395/06/15 

بیماری «ای‌بی» یک نوع بیماری پوستی است.

ادامه مطلب...

آب مرواید             تاریخ آپلود : 1395/05/31

آب مرواريد عبارت است از كدر شدن عدسي چشم كه بصورت طبيعي شفاف است.

ادامه مطلب...