021 - 71723

بیماران گرامی برای پرداخت هزینه میتوانید از شماره حساب وشماره کارت که در ذیل امده استفاده نمایید.

شماره کارت 1892 9589 1410 6362

شماره حساب 0201397759006

بانک اینده آقای حسین تصدیق مقدم 

لطفا پس از واریز با مرکز تماس گرفته و اعلام نمایید.قبض پرداختی حتما همراه داشته باشید

اسم بانک و چهار رقم اخر کارت واریزی اعلام نمایید.