021 - 71723

                    

 

 

قوانین عمومی بیمه

بیماران محترم جهت استفاده از خدمات بیمه ای ملزم به رعایت قوانین بیمه میباشند که ذیلا جهت سهولت در انجام کار ارایه میگردد.

هر نوع خدمت MRI میبایست از سوی پزشک متخصص مربوطه تجویز گردد .

تاریخ نسخه در زمان انجام دارای اعتبار باشد . (حداکثر یکماه )

دفترچه بیمه درمانی دارای اعتبار از سوی سازمان مربوطه بیمه گر باشد.

نسخ تجویزی با رنگ قرمر فاقد اعتبار میباشد .

هر گونه خط خوردگی و مخدوش بودن نسخه نیازمند پشت نویسی به همراه مهر امضا در پشت نسخه است.