لوگو مرکز جامع تصویربرداری ولیعصر

خدمات تخصصی ام ار ای (MRI)

تی تو مپینگ تراکتو گرافی زانو

ام ار ای از سیستم مجاری ادراری (MRU)

ام ار ای از کیسه صفری (MRCP)

دی تی ای (DTI (Tractography))

ام آراسپکتروسکوپی مغز (MRS)

نوروگرافی (neurography)

تحریک مغناطیسی مغز (neuronavigation)

ام ار ای از سیستم مجاری ادراری (MRU)

تصویربرداری مغناطیس پذیر شده (SWI)

spgr

seizure mapping

tumor mapping

stroke mapping

تراکتوگرافی (dti)

MRV

MRA

اینترونشن